امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مهندسی اجتماعی، رویکرد نوین در تحقق پذیری حداکثری بافتهای فرسوده نمونه موردی: طرح سیما و منظر شهری نعمت آباد غربی- منطقه 19 تهران 1,500 دانلود
مطالعات راهبردی - ساختاری و عملیاتی تجدید حیات شهری بافت های فرسوده(بازتعریف بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری) 1,500 دانلود
ارائه الگوی بهینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی(شهر یزد) 1,500 دانلود
پایداری کالبدی در بافت شهرهای سنتی(نمونه موردی: بافت قدیم شهر کرمانشاه ) 1,500 دانلود
چالش تعیین تراآم در شهرهای جدید 1,900 دانلود
از تولد تا بلوغ طراحی شهری 1,500 دانلود
مجموعه مقالات همایش سرویس های بهداشتی شهری 1,500 دانلود
برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری،در مراکز شهری،تعاریف وشاخص ها 1,500 دانلود
سرمایه اجتماعی و توسعه محله ای؛ نمونه موردی ی طلاب مشهد 1,900 دانلود
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصاد محله 1بررسی : فعالان اقتصادی محله غیررسمی شمیران نو 1,900 دانلود
تعلق جمعی به مكان، تحقق سكونت اجتماعی در محله سنتی 1,500 دانلود
بررسی عوامل موثر بررضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك های شهر تبریز 1,500 دانلود
برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن 1,500 دانلود
سازمان استخوان بندی محله 1,500 دانلود
تبیین معیار ها و شاخص های پایداری در محله مسکونی 1,500 دانلود
هیافتی كارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار « برنامه ریزی محله- مبنا » 1,500 دانلود
تاثیر فضای بازشهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان 1,500 دانلود
ارتقای كیفیت محیط شهری بااستفاده از رویكرد برنامه ریزی طراحی محور: (تئاتر شهر و پهنه پیرامون) 1,500 دانلود
تحلیل نقش فضاهای سبز و المان های شهری در کیفیت زندگی(مولفه های وضعیت جسمی و روانی)شهروندان اصفهان 1,500 دانلود
آسیب شناسی ساختمان(بررسی نقش مراحل اجرا و نظارت، در بروز خسارت ناشی از زلزله درگونه های ساختمانی منطقه زرند-كرمان)* 1,500 دانلود
مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری 1,500 دانلود
نقشه برداری فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ایی Quick Bird 1,500 دانلود
بررسی و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان بر توسعه اقتصادی منطقه 1,500 دانلود
تحلیلی بر روند کاهش فضای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران 1,500 دانلود
تحلیلی بر روند کاهش فضای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران 1,500 دانلود
تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی بر گسترش کالبدی شهر زنجان 1,500 دانلود
تحلیلی بر تاثیرات اکولوژیکی بر توسعه کالبدی شهر بجنورد 1,500 دانلود
تحلیل وتبیین جایگاه مشارکت مردم درتوسعه پایدارشهری)موردمطالعه:شهرمراغه( 1,500 دانلود
تحلیل و بررسی نقش آموزه های دینی در شکل گیری آرمانشهر ایرانی اسلامی 1,500 دانلود
تحلیل و بررسی نقش آموزه های دینی در شکل گیری آرمانشهر ایرانی اسلامی 1,500 دانلود
تحلیل و بررسی شیوه های اجرای معماری پایدار در طراحی ها در راستای مصرف بهینه انرژی 1,500 دانلود
تحلیل روند عناصر اقلیمی موثر بر معماری شهر شیراز 1,500 دانلود
تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه های غیر رسمی )شهر بوکان( 1,500 دانلود
تحلیل الگوی توسعه فیزیکی کالبدی شهر چناران 1,500 دانلود
تأملی در نقش آفرینی فرهنگ اسلامی ایرانی بر معماری بومی 1,500 دانلود
تأثیر مؤثر آب در پایداری معماری خانه های اقلیم گرم و خشک 1,500 دانلود
تاثیر گذاری المان های شهری برهویت فضای شهری 1,500 دانلود
تاثیر اقلیم گرم و خشک بر معماری سقف های تابستان نشین در فلات مرکزی ایران نمونه موردی شهر کاشان 1,500 دانلود
بررسی نظری مفهوم محله و تاثیر هویت برشکل دهی آن در معماری 1,500 دانلود
بررسی فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار 1,500 دانلود
بررسی فرهنگ در معماری بوم ی سنتی محله ها و کوچه های مسکونی مسلمان نشین اصفهان و بهرهگیری از آن در ارائه ی الگوی مکانی سکونت پایدار 1,500 دانلود
بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از اصول معماری بومی نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر بجنورد 1,500 دانلود
بررسی سیر تحول مقرنس به عنوان عنصری نمادین در معماری اسلامی ایران 1,500 دانلود
بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرها درایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز)شیکاگو( 1,500 دانلود
بازشناسی قابلیت های روستای یوش مازندران در جهت توسعه ی گردشگری با نگاه بر شاخصه های بومی منطقه 1,500 دانلود
بازشناسی فضاهای گمشده و امکان سنجی توسعه مردم وار آنها نمونه موردی: پل دور شهر قم 1,500 دانلود
ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای 42 ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد 1,500 دانلود
استفاده از الگو ها در فرایند طراحی معاصر 1,900 دانلود
ارتباط آرایه ها و تزیینات معماری با فرهنگ و تاثیر آن بر پایداری محله نمونه موردی: تزیینات سردر خانه های اهواز 1,500 دانلود
ارائه راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم وخشک نمونه موردی یزد 1,500 دانلود